Đuối nước

Hội chẩn

Trong y khoa, trước bất cứ bệnh nhân nặng nào vượt quá khả năng điều trị của cơ sở y tế nói chung hoặc của…